Dây đồng mạ kẽm cho máy cắt dây EDM

Dây cắt EWF WIRE

Dây đồng thau cho máy cắt dây EDM

Dây đồng cho máy cắt EDM

Dây đồng mạ kẽm cho máy cắt dây EDM

Dây đồng thau EWF

DÂY ĐỒNG-PHỤ KIỆN EWF

Hạt trao đổi Ion cho máy cắt dây

DÂY ĐỒNG-PHỤ KIỆN EWF

Hạt trao đổi ion cho máy cắt dây EDM

DÂY ĐỒNG-PHỤ KIỆN EWF

Hạt trao đổi Ion cho máy cắt EDM