DAO PHAY NGÓN PHÁ THÔ F3BH0600BWS20L080 KCPM15 (4047067)