Hạt trao đổi ion cho máy cắt dây EDM

Hạt trao đổi ion được phát triển đặt biệt cho hệ thống xử lý nước máy cắt dây EDM.