Mảnh dao tiện chạy đa vật liệu CCMT060204FP- KCU25