Mảnh dao tiện chích rãnh và cắt đứt EG0300M03P02GUP – KCU25