MẢNH TIỆN CHẠY TINH CMNG – FN CHO THÉP, INOX, TITAN

Mã ISO Đường kính (D) Chiều dài (L) Tiết diện (S) Góc R Lớp phủ
CNMG090308FN 9.525 9.672 3.18 0,8 KCK05

KCK15B

KCP05

KCP10

KCP10B

KCP25

KCP25B

CNMG120402FN 12,7 12.896 4.76 0,2
CNMG120404FN 12,7 12.896 4.76 0,4
CNMG120412FN 12,7 12.896 4.76 1,2
CNMG120416FN 12,7 12.896 4.76 1,6
CNMG120408FN 12,7 12.896 4.76 0,8
CNMG090304FN 9.525 9.672 3.18 0,4